Stowarzyszenie Pomocy Królikom
pl

Statut Stowarzyszenia Pomocy Królikom
tekst ujednolicony


ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania

ROZDZIAŁ III - Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ V - Oddziały Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ VI - Majątek i gospodarka finansowa

ROZDZIAŁ VII - Inne postanowienia

ROZDZIAŁ VIII - Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Pomocy Królikom, zwane dalej Stowarzyszeniem, a którego akronim brzmi SPK, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§ 4. Stowarzyszenie jest organizacją politycznie i wyznaniowo niezależną.

§ 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 6. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz szeroko rozumianej ochrony zwierząt, a w szczególności królików, prowadzenie akcji adopcyjnych królików, edukacji oraz przeciwdziałaniu w przypadkach okrutnego traktowania zwierząt, a w szczególności królików.

§ 6 a. Działalność Stowarzyszenia jest związana z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

§ 7. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne w celu prowadzenia działalności na rzecz szeroko rozumianej ochrony zwierząt, a w szczególności królików. Stanowi ono narzędzie do realizacji określonych celów, nie jest celem samym w sobie.

§ 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.

§ 9. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także może wchodzić w skład federacji takich organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 10. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i legitymacji według zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.

§ 11. Stowarzyszenie wykorzystuje Internet tj. pocztę elektroniczną, forum dyskusyjne i stronę internetową, jako podstawową drogę komunikacji między członkami stowarzyszenia jak i osobami zainteresowanymi.

Do góry

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 12. Celami Stowarzyszenia są:
1. Dobroczynność.
1a. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a w szczególności królików oraz ochrony ich praw.
2. Prowadzenie akcji adopcyjnych królików.
3. Propagowanie wiedzy oraz promowanie prawidłowej opieki nad królikami.
4. Działanie na rzecz poprawy środowiska życia zwierząt, a w szczególności królików.
5. Publikowanie materiałów edukacyjnych na temat właściwej opieki nad królikami.
6. Przeciwdziałanie w przypadkach okrutnego traktowania zwierząt, a w szczególności królików.
7. Działania na rzecz zapobiegania niekontrolowanego rozmnażania królików w warunkach domowych.
8. Działania w celu doprowadzenia do przesunięcia dolnej granicy wieku sprzedawanych królików do 8 tygodnia życia.

§ 13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie akcji adopcyjnej królików.
2. Organizowanie ogólnopolskich kampanii tematycznych przeprowadzanych w sferach: informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, oświatowej, wychowawczej i interwencyjnej oraz uczestniczenie w różnych imprezach masowych, których celem jest promowanie właściwej opieki nad zwierzętami w szczególności królikami.
3. Interwencje w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt w szczególności królików, reagowanie na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie, wydawanie publicznych oświadczeń i czynny protest w ramach obowiązującego prawa oraz współpraca z innymi organizacjami przeciwdziałającymi takim zachowaniom.
4. Organizowanie akcji edukacyjnych dotyczących wiedzy o królikach i właściwej opiece nad nimi.
5. Współpraca z placówkami naukowymi, lekarzami weterynarii i służbą weterynaryjną, producentami karm, innymi organizacjami oraz firmami na rzecz wypracowania i kształtowania standardów jakościowych dotyczących żywienia, usług weterynaryjnych, prawidłowej opieki na każdym etapie życia królików.
6. Organizowanie i promowanie akcji profilaktycznych dotyczących zdrowia królików.
7. Prowadzenie strony internetowej i forum dyskusyjnego Stowarzyszenia.
8. Wspieranie schronisk dla zwierząt oraz wspieranie osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek pieniężnych i darów na ich rzecz, oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań, a także dla działań Stowarzyszenia.
9. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt.

§ 14. Poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych królików Stowarzyszenie rozumie pośrednictwo w przekazywaniu niechcianych i porzuconych królików nowym opiekunom, stworzenie i prowadzenie centrów adopcyjnych jako tymczasowej przechowalni oraz prowadzenie intensywnych działań zmierzających do znalezienia nowych opiekunów niechcianym królikom, określonych w szczegółowym odrębnym regulaminie adopcji ustanowionym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15. Poprzez działalność w sferze informacyjnej Stowarzyszenie rozumie:
1. Prowadzenie własnego ośrodka informacji i doradztwa.
2. Organizowanie internetowych stron, baz danych i list dyskusyjnych w Internecie.
3. Przekazywanie informacji mediom w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Stowarzyszenia i prawami dla niego istotnymi.
4. Tworzenie i rozprowadzanie wydawnictw papierowych i elektronicznych.
5. Organizowanie prelekcji, odczytów, konferencji, spotkań i sondaży publicznych.
6. Organizowanie stoisk na targach, festiwalach i innych imprezach publicznych.
7. Organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, zgodnych z obowiązującym prawem.
8. Przekazywanie treści zgodnych ze Statutem w ramach reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.
9. Zbieranie i organizowanie w postaci archiwum materiałów dotyczących ochrony zwierząt i ekologii (książki, czasopisma, zdjęcia, wycinki prasowe, prace artystyczne, filmy video, nagrania, wydawnictwa elektroniczne i inne) i udostępnianie ich zainteresowanym.

§ 16. Poprzez działalność w sferze edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, Stowarzyszenie rozumie:
1. Tworzenie i rozprowadzanie własnych broszur, ulotek, książek, a także materiałów elektronicznych rozprowadzanych przez Internet.
2. Prowadzenie zajęć, warsztatów, prelekcji, odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu wiedzy o królikach i prawidłowej opieki nad nimi.
3. Tworzenie materiałów edukacyjnych przy wykorzystaniu najnowocześniejszej techniki tj. materiałów interaktywnych, filmów dvd, stron internetowych itp.

§ 17. Poprzez działalność kulturalną Stowarzyszenie rozumie:
1. Organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: koncerty, festiwale, wystawy, happeningi, aukcje dzieł sztuki i innych przedmiotów w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Patronat nad wydarzeniami kulturalnymi istotnymi dla realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Wspieranie i opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi i twórcami wykazującymi postawę humanitarną wobec zwierząt w szczególności tych twórców, których prace przedstawiają pozytywny wizerunek królików.

§ 18. Poprzez działalność interwencyjną Stowarzyszenie rozumie:
1. Dokonywanie przez inspektorów, w zgodzie z obowiązującym prawem, w porozumieniu i za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, interwencji i inspekcji w miejscach, gdzie naruszane są prawa zwierząt w szczególności królików oraz zasady humanitarnego postępowania wobec nich.
2. Współpraca z mediami w zakresie informowania o takich przypadkach i przekazywania oświadczeń.
3. Współpraca z innymi organizacjami w zakresie przekazywania informacji dotyczących łamania praw zwierząt oraz przeprowadzania interwencji.
4. Organizowanie czynnego protestu w postaci wieców, pikiet, marszów, demonstracji i innych form zgodnych z obowiązującym prawem.
5. Redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom.
6. Dokumentowanie przypadków naruszania praw zwierząt w szczególności królików.
7. Współpraca z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w przypadkach zgodnych z celami Stowarzyszenia, udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w zakresie ochrony zwierząt.
8. Występowanie do właściwych władz oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego łamania ustawy o ochronie zwierząt.

§ 19. Poprzez współpracę z lekarzami weterynarii oraz ośrodkami edukacji weterynaryjnej Stowarzyszenia rozumie:
1. Prowadzenie akcji kastracji, sterylizacji królików, leczenia oraz szczepień ochronnych w uzgodnionych wcześniej terminach.
2. Prowadzenie odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu zdrowia i prawidłowej opieki nad królikami.
3. Rekomendowanie jednostek weterynaryjnych i weterynarzy specjalizujących się w chorobach królików.
4. Wypracowanie i kształtowanie standardów jakościowych dotyczących opieki weterynaryjnej nad królikami.

§ 20. Poprzez działania w celu doprowadzenia do przesunięcia dolnej granicy wieku sprzedawanych królików do 8 tygodnia życia, poprawy warunków bytowych w punktach sprzedaży Stowarzyszenie rozumie:
1. Akcje edukacyjne na rzecz zaprzestania sprzedaży królików młodszych niż 8 tygodniowe
2. Akcje nagłaśniające problem umieralności młodszych niż 8 tygodniowe zwierząt będących przedmiotem handlu.

§ 21. Do realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:
1. Działalność odpłatna:
a. 58.11.Z Wydawanie książek
b. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
c. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
d. 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
e. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
f. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.
g. 90.01.Z Działalność związana z wstawieniami przedstawieniami artystycznymi
2. Działalność nieodpłatna
a. 58.11.Z Wydawanie książek
b. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
c. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
d. 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
e. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
f. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.
g. 90.01.Z Działalność związana z wstawieniami przedstawieniami artystycznymi.

Do góry

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

§ 22. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 23. Członek nie może wypowiadać prywatnych ideologii dotyczących wyznania, poglądów politycznych oraz innych w imieniu Stowarzyszenia.

§ 24. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna - obywatel polski, jak i cudzoziemiec, posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Polski - pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia.

§ 25. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą opiekunów prawnych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 26. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat może należeć do Stowarzyszenia i ma pełne prawa członkowskie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody opiekunów prawnych, z tym, że w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27.O członkostwo zwyczajne można ubiegać się po co najmniej pół rocznym czasie posiadania statusu członka wspierającego.

§ 28. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie, której Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni wydaje decyzje o przyznaniu członkostwa, informuje o swej decyzji osobę zainteresowaną.

§ 29. Każdy członek powinien aktywnie brać udział w dyskusjach i głosowaniach. Uchylenie się od głosowania jest równoznaczne z akceptacją wyników głosowania.

§ 30. Członek zwykły Stowarzyszenia nie mogący uczestniczyć w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu członków może upoważnić pisemnie pełnoletnią osobę będącą członkiem zwykłym Stowarzyszenia do oddania głosu w jego imieniu.

§ 31. Każdy członek zobowiązany jest do podpisania klauzuli poufności danych.

§ 32. Członkowie nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

§ 33. Członkowie założyciele stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.

§ 34.Członkowie działają na zasadzie wykonywania prac społecznych. Zostają powołani na podstawie decyzji Zarządu.

§ 35. Członkowie wspierający nie mają prawa głosu, jednak w swoich działaniach mogą powoływać się na Stowarzyszenie. Deklarują stałą lub czasową pomoc. Osoby te muszą działać zgodnie z zasadami statutu Stowarzyszenia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia potrzebna jest zgoda opiekunów prawnych.

§ 36. Członkiem wspierającym, na podstawie decyzji Zarządu, może zostać:
a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie lub będąca cudzoziemcem, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
b) każda osoba prawna, krajowa bądź zagraniczna, która zadeklarowała pisemnie stałą lub wydatną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.
c) każda osoba niepełnoletnia, mająca więcej niż 16 lat, za zgodą opiekunów prawnych.

§ 37. Przyjęcia nowych członków (zwyczajnych, wspierających) dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków (zarówno zwyczajnych jak i wspierających). W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 38. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele, dla których powołane jest Stowarzyszenie.

§ 39. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu lub na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia, jako osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub jego idei.

§ 40. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu.
3. Udziału we wszelakich formach działalności Stowarzyszenia.
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. Rekomendacji nowych członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
6. Wnioskowania o utworzenie oddziału.
7. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 41. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia
4. Służenia pomocą członkom Stowarzyszenia.
5. Płacenia składek, na konto księgowe Stowarzyszenia.
§ 42. Członkowie zobowiązani są do płacenia składek – roczna składka członkowska w wysokości 25 PLN wymagana jest do 30 marca każdego roku, do wpłacenia na konto księgowe Stowarzyszenia.

§ 43. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 44. Członkostwo wygasa na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia na pisemny wniosek, co najmniej trzech członków Stowarzyszenia
3. Braku aktywności statutowej członka przez okres roku – skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd.
4. Śmierci członka lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
5. Nieusprawiedliwionej nieobecności członka zwyczajnego przez okres dwóch lat na Walnym Zgromadzeniu – skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd.

§ 45. Z ustaniem członkostwa wiąże się obowiązek złożenia legitymacji oraz powierzonego majątku Stowarzyszenia.

§ 46. Z ustaniem członkostwa nie wiąże się zwrot części czy całości wpłaconych składek.

§ 47. O skreśleniu z listy członków zainteresowany zostaje poinformowany w formie pisemnej email’owej lub pismem wysłanym pocztą tradycyjną w terminie 14 dni od ustalenia uchwały o skreśleniu. Od uchwały o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 48.Członkowstwo zwyczajne może zostać przekształcone na członkostwo wspierające przez Zarząd poprzez uchwałę, w momencie dobrowolnego pisemnego wystąpienia o zmianę członkostwa.

Do góry

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 49. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 50. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 51. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad walnego Zebrania zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków poprzez forum dyskusyjne oraz pocztę elektroniczną Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 52. Jeżeli w podanym terminie na zwyczajne Walne Zebranie Członków przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd jest zobowiązany do ustalania kolejnego terminu Walnego Zebrania Członków.

§ 53. Walne Zebranie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd, pomimo złożonego wniosku, nie zwoła walnego zebrania, może je zwołać Komisja Rewizyjna.

§ 54. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd (lub odpowiednio Komisja Rewizyjna) podaje do wiadomości wszystkich członków poprzez forum dyskusyjne oraz pocztę elektroniczą Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 55. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. Głosowanie jest jawne lub tajne, jeżeli przedmiotem głosowania jest wybór i odwołanie prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub, jeśli zażąda tego, co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 56. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być prezes lub jeden z wiceprezesów.

§ 57. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych oraz obecności co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa oraz co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

§ 58. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Zebrania Walnego.

§ 58 a. § 58 nie odnosi się do głosowania odnośnie wyboru do władz Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej

§ 58 b. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania do władz Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, dokonuje się dodatkowego głosowania tajnego, którego kandydatami są osoby, które otrzymały równą liczbę głosów.

§ 59. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.
2. Wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
6. Rozpatrywanie odwoływań od uchwał Zarządu.
7. Uchwalanie zmian statutu.
8. Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 60. Z posiedzeń Walnego Zgromadzenia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zakończonych podjęciem uchwały sporządza się protokół zawierający pełną treść podjętej uchwały ze stwierdzeniem jej zgodności ze statutem.

§ 61. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 62. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa rok.

§ 63. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę we władzach Stowarzyszenia.

§ 64. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym prezesa.

§ 65. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 66. Pierwszy skład Zarządu powołuje zebranie założycielskie.

§ 67. Osoby wchodzące w skład Zarządu:
1. nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej
2. nie mogą pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. nie mogły być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 68. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji lub, jeśli jego członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu.

§ 69. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większości głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa. Mogą w nich brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby ze Stowarzyszenia.

§ 70. Zarząd może zasięgać opinii członków Stowarzyszenia przez wykorzystanie forum dyskusyjnego Stowarzyszenia tj. poprzez ankiety i głosowania niewiążące swym wynikiem późniejszych decyzji Zarządu.

§ 71. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji Uchwałą Walnego Zgromadzenia, w szczególności z powodu nienależytego wykonywania obowiązków, po przez wniosek złożony na ręce Zarządu i podpisany przez co najmniej 1/2 osób będącymi członkami zwykłymi, bądź z powodu złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 72. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.
3. Sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu.
4. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
6. Ustalanie składek członkowskich.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
9. Przyjmowanie i skreślanie członków.
11. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia.
12. Powoływanie i odwoływanie pełnomocnika, który kieruje pracą oddziału.
13. Ustalanie kierunku współpracy z członkami wspierającymi
14. Ustalanie zawartości strony Internetowej Stowarzyszenia, administrowanie forum dyskusyjnym oraz działami organizacji na forum dyskusyjnym lub wyznaczaniem osób za nie odpowiedzialnych.
15. Sprawna komunikacja między członkami Stowarzyszenia po przez własne forum Internetowe Stowarzyszenia.
16. Utrzymanie domeny www.kroliki.net przez cały okres działalności Stowarzyszenia.

§ 73. Reprezentację Stowarzyszenia wykonuje we wszystkich sprawach Prezes Zarządu. Prezes Zarządu jednoosobowo składa za Stowarzyszenie wszelkie oświadczenia woli we wszelkich sprawach majątkowych i niemajątkowych. Prezes Zarządu jednoosobowo dokonuje innych czynności wobec osób trzecich w zakresie wszelkich spraw związanych z działaniem Stowarzyszenia.
§ 74. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami Zarządu
2. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. nie mogły być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

§ 75. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 1 roku. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni stowarzyszenia.

§ 76. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie.

§ 77. Jeśli jeden z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej.

§ 78. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji w tym Przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 79. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej nie rzadziej niż raz w roku.
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Do góry

ROZDZIAŁ V
Oddziały Stowarzyszenia

§ 80. W miarę potrzeby Zarząd Stowarzyszenia powołuje oddziały regionalne Stowarzyszenia, zwane dalej oddziałami.

§ 81. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

§ 82. Oddział może utworzyć grupa minimum 3 członków zwyczajnych.

§ 83. Wniosek o utworzenie oddziału zainteresowani członkowie kierują do Zarządu.

§ 84. Zarząd bada i ocenia wniosek, a następnie podejmuje uchwałę o utworzeniu lub odmowie utworzenia oddziału.

§ 85. W uchwale o utworzeniu oddziału Zarząd ustala nazwę oddziału.

§ 86. Oddział używa nazwy utworzonej według wzoru: Stowarzyszenie Pomocy Królikom Oddział w (Nazwa), w skrócie SPK Oddział w (Nazwa), gdzie (Nazwa) jest nazwą miejscowości, w którym tworzony jest oddział.

§ 87. Oddziały regionalne mogą używać pieczęci z nazwą oddziału.

§ 88. Do kierowania pracą oddziału Zarząd Stowarzyszenia powołuje pełnomocnika, zwanego dalej kierownikiem oddziału. Do kompetencji Zarządu należy również odwołanie pełnomocnika i powołanie nowego.

§ 89. Oddział realizuje cele statutowe Stowarzyszenia z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.

§ 90. Członkami oddziału są wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na obszarze jego działalności.

§ 91. Osoby działające w oddziale działają na podstawie pełnomocnictwa.

§ 92. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
1. Zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
2. Złożenia przez minimum trzech członków zwyczajnych należących do oddziału lub kierownika oddziału wniosku o Rozwiązanie oddziału, gdy Zarząd uzna wniosek za zasadny.
3. Podejmowania przez oddział działalności sprzecznej z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.

Do góry

ROZDZIAŁ VI
Majątek i gospodarka finansowa


§ 93. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
1. Składek członkowskich.
2. Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia .
3. Dotacji, ofiarności publicznej i subwencji.
4. Środków funduszy publicznych.
5. (skreślony)
6. Ze zbiórek publicznych i kampanii.
7. Sponsoringu.
8. Wpływów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

§ 94. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.

§ 95. Majątek Stowarzyszenia jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków.

§ 96. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 97. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 98. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem.

§ 99. Majątek stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach niezgodnych z celami stowarzyszenia.

§ 100. Towary i usługi zakupywane przez Stowarzyszenie nie mogą być na mniej korzystnych (dla Stowarzyszenia) zasadach nabywane od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§101. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 102. Zabrania się przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, a także osobom trzecim.

Do góry

ROZDZIAŁ VII
Inne postanowienia.

§ 103. W Stowarzyszeniu funkcjonuje Grupa Adopcyjna powołana przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia, której prawa i obowiązki oraz wszelkie zasady działania są rozpisane w Regulaminie Grupy Adopcyjnej Stowarzyszenia Pomocy Królikom, uchwalonym i uaktualnianym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 104. Regulacje działalności wolontariatu reguluje Regulamin Wolontariatu Stowarzyszenia Pomocy Królikom, uchwalonym i uaktualnianym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 105. Regulacje działalności opiekunów tymczasowych reguluje Regulamin Opiekunów Tymczasowych/Domów Tymczasowych Stowarzyszenia Pomocy Królikom, uchwalonym i uaktualnianym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 106. Regulacje działalności Centrów Adopcyjnych powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia reguluje Regulamin Centrów Adopcyjnych Stowarzyszenia Pomocy Królikom, uchwalonym i uaktualnianym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 107. Pomocniczymi regulaminami dla Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej są Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Królikom oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pomocy Królikom, uchwalonym i uaktualnianym przez Zarząd Stowarzyszenia.

Do góry

ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe

§ 108. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne organizacje pozarządowe, której cele muszą być tożsame bądź zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 109. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 110. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Do góry

PLN
stat4u